Total: تومان
Total: تومان

انواع روش های انجام قرارداد سرمایه گذاری در پوشاک پررونق

انجام قرارداد حضوری:

در این روش که همانند بسیاری از روشهای قرارداد شراکت انجام میشود، ابتدا مشخصات و مبلغ خود را برای ما ارسال کنید تا داخل فایل اصلی قرارداد درج کنیم. سپس از آن دو نسخه پرینت میگیریم و در محل مورد نظرتان، شما را زیارت نموده و پس از رؤیت کارت ملی طرفین، قرارداد امضاء میشود و در صورتیکه نیاز به سفته بود آن نیز همان لحظه تحویل می گردد

انجام قرارداد محضری:

در قرارداد سرمایه گذاری محضری نیز، ابتدا مشخصات و مبلغ سرمایه گذاری را به ما اعلام کنید تا داخل فایل قرارداد شراکت درج کنیم. سپس من و شما، در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی تهران یا شهر شما حاضر شده و آنجا کارت ملی طرفین را مشاهده و استعلام می کنند و سپس قرارداد را در سامانه ثبت اسناد رسمی کشور ثبت می کنند و یک کد تأیید به موبایل هریک از طرفین ارسال میشود که باید همان لحظه به مسئول دفتر اسناد ارائه دهیم جهت ثبت در سامانه ثبت اسناد رسمی my.ssaa.ir

پس از ثبت قرارداد در سامانه، یک کد رهگیری (کد تصدیق) و یک رمز روی قرارداد بطور خودکار ایجاد میشود که در هرزمان با واردکردن آنها در سایت ثبت اسناد رسمی کشور، قابل بررسی و تأیید بوده و این قرارداد همه جا معتبر و مورد استناد است. و همزمان سه نسخه از قرارداد سرمایه گذاری توسط محضردار، چاپ شده و به امضاء بنده و شما و سردفتر ثبت اسناد می رسد و پس از درج مهر مخصوص روی آن توسط سردفتر، یک نسخه نزد محضردار باقی می ماند و یک نسخه اصل به شما و یک نسخه به ما تحویل داده میشود.

هزینه ثبت قرارداد سرمایه گذاری محضری نیز بستگی به تعداد صفحات قرارداد و مبلغ قرارداد و تعداد طرفین دارد که بطور متوسط برای 100 میلیون تومان سرمایه گذاری، حدود 3و نیم الی 4 میلیون تومان میباشد که همان لحظه توسط شما از طریق دستگاه کارتخوان محضر پرداخت شده و پیوست به قرارداد میشود.

سپس هنگام واریز سرمایه به حساب ما، این مبلغ را از اصل سرمایه کسر می کنید و بدینسان هزینه ثبت قرارداد محضری برعهده بنده می افتد.

انجام قرارداد پستی:

در این نحوه، ابتدا اطلاعات خود و مبلغ سرمایه گذاری را برای ما ارسال می کنید تا داخل فایل قرارداد شراکت ثبت کنیم. سپس آنرا بصورت آنلاین برای شما ارسال نموده و شما از آن دو نسخه پرینت گرفته و مستقیماً توسط خودتان امضاء می کنید. یا به محضر رفته و گواهی امضاء می کنید. و بعد آنرا برای ما با پست ارسال می کنید.

بنده به یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی (محضر) رفته و هردو نسخه قرارداد را امضاء نموده و گواهی امضاء توسط محضردار روی آن انجام میشود. و سپس یک نسخه را برای شما پست میکنم.

البته میشود ابتدا بنده قرارداد را در محضر، گواهی امضاء نموده و برای شما پست کنم و سپس شما آنها را امضاء نموده و یک نسخه از آنرا برای بنده پست کنید.

توجه: از آنجا که ارسال بسته پستی و نیز هزینه محضر و ازکارافتادگی و صرف وقت و… هزینه دارد، در این روش نیز همانند روش قرارداد حضوری، مبلغ 200هزارتومان ودیعه پرداخت می فرمایید که در هنگام واریز سرمایه از آن کسر و مابقی به حساب بانکی بنده پرداخت میشود

انجام قرارداد آنلاین:

در این روش، مشخصات و مبلغ را به ما اعلام نموده و من فایل قرارداد را برای شما از یکی از راههای ارتباط آنلاین مثل پیام رسانها یا ایمیل برای شما ارسال میکنم که خب از آنجا که ایمیل، هم ماندگاری دارد و هم دارای اعتبار و استناد در مراجع قانونی است، بهترست از ایمیل بجای پیام رسانها استفاده شود و سپس از طریق درگاه آنلاین بانکی روی سایت پخش پوشاک پررونق یا واریز مستقیم به حساب بانکی، پرداخت را انجام دهیم